selecteer taal nl en de fr fy
Vrienden

Stichting Vrienden van het Planetarium

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Planetarium nodigt u van harte uit om donateur van de stichting te worden.

Uw betrokkenheid in de vorm van een jaarlijkse bijdrage (minimaal € 25,-) stelt de stichting in staat om aankopen/restauraties te realiseren en publiciteitsacties te voeren voor het Eise Eisinga Planetarium.

Als donateur krijgt u:
- een introductiegeschenk in de vorm van het boek 'Tijdloos zonnestelsel', over het   Eise Eisinga Planetarium
- minimaal éénmaal per jaar een uitnodiging voor een lezing/presentatie
- een persoonlijke donateurskaart, waarmee u een jaar lang gratis toegang hebt     tot het Planetarium

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, giften en legaten zijn eveneens zeer welkom.
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@planetarium-friesland.nl of bericht te sturen naar onderstaand adres.

Stichting Vrienden van het Planetarium
Eise Eisingastraat 3, 8801 KE te Franeker

Bankrekeningnummer: NL19RABO0144973197 

Als u zich aanmeld door het juiste bedrag te storten, wilt u dan uw adresgegevens bij de omschrijving vermelden?


ANBI-gegevens

 
Naam
Stichting Vrienden van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Fiscaal nummer 8081.69.300
Contactgevens Eise Eisingastraat 3
8801 KE  FRANEKER
tel. 0517-393070
e-mail: info@planetarium-friesland.nl
 
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. A.G. Schoute
Secretaris: Mevr. J.M.J. Schoute-Dirkx
Penningmeester: Dhr. J. Dijkstra
 
Beleidsplan
gelden genereren door middel van donaties en schenkingen teneinde deze geldmiddelen beschikbaar te stellen aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium ten behoeve van projecten en activiteiten die de instandhouding en het uitbreiden van dit planetarium kunnen bevorderen.Tevens wordt steun en advies gegeven aan het planetarium indien dit bevorderlijk is om de doelstelling, t.w. instandhouding en uitbreiding, te bereiken.
 
Doelstelling
ondersteunen van projecten ten bate van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium en het uitdragen van de ideeën van dit Planetarium
 
Activiteiten
geldelijke bijdrage voor aanschaf en onderhoud instrumenten en andere voorzieningen van het K.E.E.P.
Het beleggen van een jaarlijkse vriendendag om de donateurs goed te informeren en betrokken te houden.
 
Beloningsbeleid
Alle functies zijn vrijwillige functies en kennen geen geldelijke beloning
 
Financiële verantwoording
Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag dat ter beschikking staat van belastingdienst en Kamer van Koophandel